Loading...

Balancer'ın Sağladığı Finansal İş Zekası Raporları

Finansal iş zekası işletmelerin geçmişlerini değerlendirmeleri, geleceklerini planlamaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önem arzetmektedir. Balancer Finansal İş Zekası Uygulaması ile aşağıdaki finansal analizleri yaparak işletmenizin durumuna hakim olabilirsiniz.

Yönetici Raporu

Yönetici Raporu ile aşağıdaki soruların işletme sahiplerine ve yöneticilerine cevaplanması sağlanır.

Firmanın Borçları Ödenebilir mi?
Firma Varlıklarını Nasıl Finanse Ediyor?
Firma Varlıklarını Ektin Kulanıyor mu?
Firma Müşteri / Tedarikçi / Stok Finansman Durumu Nedir?
Firma Karlılık Rasyoları Nelerdir?
Kamu İhale Kanunu Rasyoları Nelerdir?
Tedarik Zincirinin Finansmanını Nasıl Ölçebilirim?
Firma İflas Eder mi?
Firma Risk Derecesi Nedir?
Net Borç/Varlık Durumu Nedir?
Oran Analizi

Mali tablolarda en az iki sınıfın ya da grubun oranlanarak analiz edilmesine ve yorumlanmasına dayanır. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasında matematiksel ilişki kurmak suretiyle bu kalemlerin birbirinin yüzdesi ya da katı biçiminde analiz etmeye yönelik analiz tekniğine oran analizi denir.

Statik bir analizdir.

Oran analizinde amaç işletmenin likidite durumu, borç ödeme gücü, finansman şekli gibi bazı önemli bilgilere ulaşmaktır.

Image placeholder
Image placeholder
Dikey Yüzde Analizi

İlgili yıllardaki grup ya da sınıfların, grup ve genel yüzdelerini verir. Yüzde Yöntemi ile Analiz olarak da bilinir. Bir yıl veya birden fazla yıl için uygulanabilir.

Statik bir analizdir.

Grup Yüzdesi = Kalem Tutarı / Sınıf Toplamı
Genel Yüzde = Kalem Tutarı / Aktif ya da Pasif Toplamı


Kalem tutarından kasıt, grup ya da sınıf adıdır.

Yatay Yüzde (Trend) Analizi

Bir işletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait finansal tablolarının karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş oldu­ğu gelişmelerin ve değişikliklerin tespit ve incelenmesidir

Amacı: Yıllar itibariyle kalemlerdeki değişimin incelenerek mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin gele­ceğe yönelik tahmini verilere ulaşmaktır.

Image placeholder
Image placeholder
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

İşletmenin aynı uzunluktaki birbirini izleyen iki veya daha fazla döneme ait finansal tablolarının karşılaştırılarak elde edilen sonuçların her bir kalem bakımından zaman içinde göstermiş olduğu değişimin incelendiği dinamik analizdir, Yatay Analiz ve Mukayeseli Tabolar Analizi Olarakta Adlandırılır.

Bu Analiz tekniği finansal tablolara uygulandığında her bir kalem için mutlak değişim ve oransal değişimler hesaplanır ve bunlara analiz Sonuçları adı verilir.

Dupont Analizi

DuPont Analizi iş kollarına ait finansal yapıyı ve performansı ölçmek için belli finansal oranların beraber kullanıldığı bir yöntemdir.

Bu analiz şirket sermayesi hakkında detaylı bilgiler vermektedir ve şirket sermayesinin yeterlilik düzeyini göstermektedir.

Image placeholder
Varlık Devir Hızları

Varlık kullanımının ölçüsünü belirlemekte kullanılır. Bu oran, işletmenin kaynaklarını tümü ile kullanıp kullanmadığını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir. Bu oran işletmenin faaliyet riskinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Varlık devir hızı, varlıklar içerisinde maddi duran varlıkları daha fazla olan işletmelerde, nispeten düşük çıkar. Duran varlıkları yüksek olan işletmelerde kârlılık, üretilen mal ve hizmete gelecek talebe bağlıdır. Talepteki dalgalanmalar işletmenin kârlılığını etkiler.

Image placeholder
Image placeholder
Karlılık

Kârlılık etkinliğin bir ölçümüdür - ve sonuç olarak onun başarısı veya başarısızlığını ifade eder. Mutlak, miktar olarak değil, göreceli olarak ifade edilir. Şirketlerin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını anlamak için kârlılığının analizi gereklidir.